LYRICS: Bisa Kdei – Sister Girl (Lyrics)

SHARE

Bisa Kdei Sister Girl Lyrics Me Baay3 a me amani3 nie ooo odo eee odo
One man thousand

Sister Girl... Magye wo ade
Mey3 Borga na maba ei
Me b3ma woani agye

Sister bronya na aba eioo
B3sen kodi me bronya ooo

Eeeeeee..Eeeee..ee..eeh..eeh..eeh..eeh..eeeeh
Adweyaaaa!

Wo n'ni anigye aa b3di makye na y3nk)
Osobrokye3 me *** Medi b3wo wo ani s)
N'n3 dance bi eb) ooo
Whewh3 mu nayi wo mpina ooo
Ny3 obi ne bronya oooo
Ny3 obi ne bronya oooo

Maso awarey3 nti no mat) me plate
Mo m'ma me ngye me ani eeee

Na agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yeny3 no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu

Sa agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yendi no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu

Y3we n'sa aaa wose shirt ooo Nana
Y3gye adi3 aaa wose
Krakye kyere na me n'nsen

3n3 wh3 obiaa nka Dan mu
Y3 betu ak) Nkran man mu
Ewiase mu ay3 din nti
Wo Nua wo kyere noa pass wo nua no
Na 3y3 saaa na y3y3 no
Jack 3ny3 Gidi-Gidi
y3nfa nto fom b)k))
Na 3y3 saaa, Naana

Wh3,
Y3bedi agoro bi (D3d33d3)
Asante fo) agoro bi (D3d33d3)
Akuap3m fo) ee (D3d33d3)
N'fante fo) ee (D3d33d3)
Yie, Ayigbe fo) ee (D3d33d3)
Nkramo fo) kahoa (D3d33d3)
N'zimaa fo) sis3n (D3d33d3)
Y3 nua no mo N'kran fooo (D3d33d3)

Na agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yeny3 no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu

Sa agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yendi no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu


Girl bi 3ba ooo 3y3 m3 Girl no anaa?
Hahaha.. Agoro no asor s333
Y3se mey3 Little Brother ooo
Eei Sister Girl

Mese Girl bi 3ba ooo 3y3 Sister B anaa?
Agoro no ay3d3.!
Wohu s3 obi na b)dwe shi aa
Sa nsuo si wodi3 ho 3rr
Obia tintin y3 Six feet kai hunu
Y3d) y3ho aa na 3y3
Nti y3nfa Onua d) ntina
Ak3 adun sum akwadu
Onipa nso p3 ...


Maame ooo  (Dende ee)
Eyie Maame ooo  (Dende ee)
Wodi Brodo aba oo  (Dende ee)
Atwomo ka hua Dende ee
Eee Obaatan d) ne m'ba (Dende ee)

Eee!
Mese

Na agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yeny3 no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu

Sa agro yi aaa agro yi aaaaa
Y3nfa n'bomu
Yendi no s3yiaaa
Y3n hwe n'bomu
Okwakuo b3we Beela
Yenfa Nbomu
N'n3 Wob3 we Beela
Y3n shwe n'bomu

Agoro Nkoaaa
Heiba! Heiba!

Source: GhBestPromo.com
LYRICS: Bisa Kdei Sister Girl Lyrics


Sing/Rap and WIN Ghc500
Latest Posts


SHARE