LYRICS: Koo Ntakra – Zibortey (Lyrics) Ft. Danso Abiam

SHARE

Koo Ntakra – Zibortey (Lyrics) Ft. Danso Abiam || Click to [ DOWNLOAD ]


Intro: Koo Ntakra

Koo nie, KK records
Fr3 me Danso Abiam. [Tunhani Music] You know

Danso Abiam:

She dey like gyigi-gyigi
Adey like kp)komokom [aa]
E sweet you sweet me who go pay
3y3 wod3 dia gyeso Zibortey

Zibortey - Nyanga-nya yanga nyaa
Zibortey - Ma twa mani ato wiem
Zibortey - Na me kenka nsroma

Koo Ntakra:

)d) yewu 3n3 wa gye ns3m
Abrewa b3k) nsuo oo nane nt3m
Kane no woba fie aa )da me mpamu
So nn3 )ne matanfo na 3keka me ns3m )baapa [aa]
Wone me nfe 3n3 wasoro tes3 kwadaso bankye
Me sono woho daay3 oo busa Aboagye
Na me nt)n ma frupongo nk)t) aponkye [Koo nie]
Aa Zibortey 3n3
Wa hono, wa hono ay3 brobe
Sese w)ka awoza oo mesh3goobe
)se odi 3mo nti me nfa me kokonte
Y3n busa Rakinova, )baa no )nom mes3 Tapioka
Wotu nofo s3 d3n kroa )nsesada
)se )kura abr)fo din oo Angelica, Angelica
Mese )s3 ne na, )hw3 obi asa so di asa nasa
Nyame, daa wone kwata bisa
Nti meb) n'pay3 mese
Mmere pa b3ba, mmere pa b3ba [Koo nie]

Zibortey
Zibortey
Zibortey
Zibortey

Hook: Danso Abiam

You like ma langalanga, am like you welle welle
E sweet you like abrob3
Wie di3 g)v3g)v3 [You know]
Mese se nketenkete aa 3gyer3 damu
Anadwo yi ma )kwan nda mu
Mose poma no mede b3b) mu [UN FAMILY]

Koo Ntakra:

As)re aa mek) nti na koo me mp3 dua-b)
Wode laase-laase, b)damb)
Wo dwen wo anya men3
)kyena wob3 gye yaak)
Bra koforidua busa mase w) Jumap)
Na wo nti me din no [Wode s3n?] Akua ba
Wode fiada no b3dane me dwowada
Ma twer3 loan aa busa ma konta
Na me sh3 wo dwa, me ma wo sika at)n n'ni3ma
Wie nyi naa 3ny3 nef3
)baa no ne suban ay3 s3 k3k3l3k3
Me we atadwe mpo aa me nte nod3
Mese bra fie na koo mes3 k3t3, mes3 k3t3 [Koo nie]

Danso Abiam:

She go like gyigi-gyigi
Adey like kp)komokom [aa]
E sweet you sweet me who go pay
3y3 wod3 dia gyeso Zibortey

Zibortey - Nyanga-nya yanga nyaa
Zibortey - Ma twa mani ato wiem
Zibortey - Na me kenka nsroma

Koo Ntakra & Danso Abiam

Zibortey - Aa Akua ba
Zibortey - )baapa me nte wonka oo
Zibortey - Aaa watwa me ab)
Zibortey - Nas3 anka mene woara
Zibortey - Aaa KOO Nie oo
Zibortey - Wob3te pampanana
Zibortey - )baapa s3-ntwu n3me
Zibortey - Akuaba


ZIBORTEY

Koo Ntakra – Zibortey Lyrics Ft. Danso Abiam

Source: DESMOND || Ghbestpromo.com
NB: Do not copy this content, unless for private use. THANK YOU

Latest "Songs // Videos"


SHARE

0 Comments: