LYRICS: Kofi Kinaata - Susuka (Lyrics)

SHARE

Kofi Kinaata - Susuka (Lyrics) || Click to [ DOWNLOAD ]HOOK: Kofi Kinaata

iiiiiiihi hihihiihi hihihiii (Move!) (king dee)
(Call me Kofi Kinaata)
Oooh oh oh oh oh oh oh oh oh
33h obi nya woay3 ati
Obi nedi so sene wo di aa

Chorus:

Obi nya woay3 ooh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Obi nya woay3 oh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Hw3, Obi nya w’ay3 oh
Eh Obi ne di so sen wo di yi
Ah Obi nya w’ay3 ati
Obi ne di so sen wo di yi mpo

Hook: Kofi Kinaata

iiiiiihIi  hihihIihiI hihihii
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Oooh oh oh oh oh oh oh oh ooh
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Eh obi nya w’ay3 ati
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Hw3 wo fie w)ri d3n koraaa mpo a,
Obi ne fie w) wo di ekyi (no rushing)
Woas3m no ti d3n,
3ti obi ne dia, 3b)k)r wekyi (sharp)
Nawo ennyi mpaboa n’erusu no
Monnyi nam so )nka d3n
Nti girl no egyaw ekoku wohu
Roman father so )ny3 den
Awo boys a m’3p3 girl
Ma wannwu ba no bi so )nka d3n
W’abrab) no mu ay3 den dr3d
M’ )da prison so )ny3 den
N’3ka d3 rehw3 ma nyimpa rey3 a
Ennyi wo Nyame ay3 oh
Mebedi, m3b3hy3, bebi n3di wo tsir to a
N’ada wo Nyame ase oh
Firis3 obi nya w’ay3 ati
Obi ne dze sõ sen wo dzi mpo
Nti wo de ti d3n,
W) wu obi no na onnyi nam nnyi nsa
Obi so onntum nnhu adi oh
Su dabiara )da ne Nyame ase
Firis3 )w) nkwa a, )w) asi nyina bio eh eh
M)da mortuary nso )nny3 d3n


Hook: Kofi Kinaata

iiiiihi..hihiihihii hihihiii….
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Oh oh oh oh oh oh oh oh ooh
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Eh obi nya way3 ati
Obi ne di so sen wo di yi mpo

Chorus
Obi nya woay3 oh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Obi nya woay3 oh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Hw3, Obi nya way3 oh
Eh Obi ne di so sen wo di yi
Ah Obi nya w’ay3 ati
Obi ne di so sen wo di yi mpo

Rap
Abadi mpo….
Hw3 ade tilapia s3 eagle tu a,
M3mma )nny3 wo y3w
Hu d3 s3 )ba swimming a,
awoso y3 best
Move, unto the next
Wo past, forget
)tsi d3n mpo a Happy yourself
Yeah, your mates are making money
Building mansions, your mates are getting married [  )y3 true ] Wo mate bi  wo ab)dam, ekor bi wewu
M’ewiarber yi a being buried [ )no nso 3r ] Nyimpa di s3s3bi k)hw3 37
Sesie obi hy3 mortuary ah
3de kaa 4geti kotow sa na iyi mpo nka onnyi d3 obia b3ti (SUSUKA)
Nkwa di obi b3 ka, osen sika
Nti 3w) ha, saw na ay3 lucky

Hook:
iiiihi..hihihiihi hihihiii
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Oh oh oh oh oh oh oh oh ooh
)tse d3n mpo a (SUSUKA)
Eh obi nya w’ay3 ati
Obi ne di so sen wo di yi mpo

Chorus:

Obi nya wo ay3 ooh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Obi nya wo ay3 ooh
Obi ne di so sen wo di yi mpo
Hw3, Obi nya w’ay3 oh
Eh Obi ne di so sen wo di yi
Ah Obi nya w’ay3 ati
Obi ne dze so sen wo di yi mpo.

Kofi Kinaata - Susuka Lyrics

Source: Desmond || Ghbestpromo.com
 NB: Do not copy this content, unless for private use. THANK YOU

Latest "Songs // Videos"


SHARE

0 Comments: